Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ:
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός ΤΚ 155 62, Ελλάδα, τηλ: + 30 210 6505 769, Φαξ: + 30 210 6560 517,  e-mail:  procurement@ktimatologio.gr, Διεύθυνση Internet (URL):  www.ktimatologio.gr, Σημείο Επαφής: Τμήμα Προδιαγραφών και Διαγωνισμών Έργων, Διεύθυνση Έργων, Υπόψη:  κας Κολιού.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
II.1) Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕ 79 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" (Κωδικός: FOREST_MAP_Δ5)
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση δασικού χάρτη σε 79 προ-Καποδιστριακούς δήμους και κοινότητες της Ελλάδας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Για τον σκοπό αυτό, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση οκτώ (8) συμβάσεων (Δ5-01, Δ5-02, Δ5-03, Δ5-04, Δ5-05, Δ5-06, Δ5-07, Δ5-08) κάθε μία από τις οποίες αφορά στις περιοχές που αναφέρονται στον τίτλο της αντίστοιχης σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτή  
Προκήρυξη της ΕΕ στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση: 2011/S144-239443 της 29/07/2011
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 27/07/2011
Έχει υπάρξει διόρθωση της αρχικής προκήρυξης με την με αριθμό 2011/S 186-303380 δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.K. στις 28-9-2011.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη:
1. Νέα Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών έως 21/11/2011
2. Νέα Προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι η 29/11/2011 και ώρα 13:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
Οι  προθεσμίες του Τεύχους Προκήρυξης που σχετίζονται με την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μεταβάλλονται ανάλογα με την νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών. Διάρκεια ισχύος εγγυητικών επιστολών τουλάχιστον έως 29 Δεκεμβρίου 2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 14/10/2011.


Χολαργός – 14/10/2011

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Καθ.  Α. Αρβανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου